Общи условия

за продажба през магазин за електорнна търговия "Газ Термо Системс"


Настоящият документ представлява общите условия на договор за продажба между "Газ Термо Системс" ООД, ЕИК 123750550, ИН по ДДС: BG123750550, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 44, п.к. 6000, вписано в търговския регистър на АВ към МП, наричано по-долу "Дружеството" от една страна и от друга страна лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу "Клиент", които са във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите от Дружеството стоки чрез магазин за електорнна търговия "Газ Термо Системс" наричано по-долу "Магазина".

Чл. 1. Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в Магазина след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на продажната цена за съответната стока, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл. 2. (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Магазина стоки, Клиентът трябва:

2.1 да е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, регистрирано в Магазина и съгласило се с настоящите Общи условия

2.2 Да е попълнил вярно on-line електронната форма за регистрация. При попълването й, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите посочени в електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Още преди попълване на тази електронна форма Клиентът има възможност да се запознае с настоящите Общи условия чрез разположения в началната страница на сайта линк "Общи условия", както и с начина, по който следва да извърши, потвърди, получи и заплати заявените от него стоки.

2.3 Да изрази съгласие с настоящите Общи условия по следния начин: преди преминаване към стъпка "Преглед на поръчката" да означи с отметка в квадратното поле "Прочетох и съм съгласен с Общите условия за ползване". Ако клиентът се е запознал и съгласил с настоящите Общи условия, и изрази съгласието си с указаното отбелязване, то той има възможност да продължи чрез натискане на бутона "Преглед и потвърждение на заявката". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Дружеството чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Дружеството може да съхранява на своя сървър ІР адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(2) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез Магазина стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(3) В случай, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по т. 2.2 от настоящия член, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиетския му профил.

(4) Преди извършване на изявлението по смисъла на т.2.3 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1, т. 2.2 на настоящия член.

(5) Дружеството незабавно потвърждава получаването на изявлението на Клиента, извършено чрез осъществяване от него на стъпка "Направи поръчка", като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Дружеството, направената от Клиента поръчка, продажната цена на стоката с включени всички данъци и такси (или общата продажна цена, ако стоките са няколко), стойността на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката (ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.

(6) Всяка заявка за покупка между Клиента и Дружеството въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

(7) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Чл. 3. (1) Дружеството публикува на адрес www.gastermosystems.com описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и цената на куриерската услуга, невключенa в цената на стоките, свързанa с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите по Чл. 11, ал. 4 и за условията и начина за упражняването му.

(2) Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Чл. 4. (1) Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в Магазина е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 ст Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в Чл. 5 начин.

(2) Ако Дружеството не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка по Чл. 5, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в Клиентския му профил електронна пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 5. (1) Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

1. определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон "Купи", обозначен срещу съответна стока;

2. преглед на "Моята количка" и възможност за промяна на посочените количества и видове избрани от Клиента стоки, както и частично или цялостно нулиране на избраните до момента продукти. Процесът на заявката продължава след натискане на бутона "Продължи към разплащане"

3. преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка));

4. приемане и съгласие с посочения от дружеството начин на плащане – при доставката на стоката (стоките) чрез куриер с наложен платеж на продажната цена на стоката или с банков превод.

5. повторно потвърждение на заявката от бутона "Направи поръчка".

(2) Заявката за покупка на стока от Магазина се счита за извършена след натискане на бутона "Направи поръчка".

(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

(4) Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 6. (1) Всички цени в Магазина са в български левове, с включен ДДС.

(2) Указаните в Магазина цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Цените и сроковете на доставка са на разположение на Клиента на страницата "Доставка".

(3) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина описан в Чл. 5.

Чл. 7. (1) Продажната цена по Чл. 6 на закупената от Клиента стока, както и пощенските или транспортни разходи, невключени в тази цена, и разходите за доставката се заплащат от Клиента или от трето лице от името на същия в брой, по банков път на посочената от Дружеството сметка, с кредитна или дебитна карта, по електронен път или по друг указан в Интерент страницата на Магазина начин, както и с наложен платеж при доставка на стоката (стоките) от куриер, на адреса на клиента, посочен в заявката.

(2) В случай, че Клиентът избере начин на плащане с наложен платеж, той се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.

(3) В случай, че Клиентът приеме и се съгласи по указания начин с настоящите Общи условия и при избор за авансово плащане на общата дължима сума по продажбата и доставката на стоката, с приемането на тези условия Клиентът дава съгласие за извършване на авансово плащане от негова страна по смисъла на Чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителя.

Чл. 8. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в сроковете, посочени от съответните куриери и описани в "Доставка" за всеки един от тях. Тези срокове и цени на доставка са формирани според съответната зона, в която попада посочения от Клиента адрес за доставка. Тези срокове за доставка започват да текат за Дружеството след като стоката бъде предадена на куриера.

(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 9. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

(2) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

(3) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, клиентът се задължава да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на Чл.8, ал.1.

Чл. 10. (1)Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена:

3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по Чл. 6; или не е спазен срокът за доставка.

(2) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Дружеството

(4) Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез Магазина, като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Дружеството и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Дружеството на адрес: град Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 103, ет. 1, или на тел. 042/633303.

(5) В случаите по ал. 4 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал. 4.

(6) Дружеството е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер продажната цена на стоката, без направените разходи по доставка, не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ по ал. 1, 2 или 4 от настоящия член.

Чл. 11. (1) Дружеството се задължава:

1. да достави в срок заявената за покупка стока

2. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

(2) Дружеството има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и реклами за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и такива, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.

(3) Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен ипи софтуерен проблем, проблем с интернет връзки и др.). Дружеството полага грижа информацията в Магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(4) Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството

(5) Дружеството не отговаря за съответствието на качеството и годността за употреба на заявените от клиента стоки с приложимите нормативни изисквания.

(6) В случай, че в Магазина са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др., и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Дружеството не носи отговорност й за противоправния им характер.

(7) Дружеството няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва Магазина.

Чл. 12. (1) Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил, да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до Магазина, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството; да подава валидни заявки за стоки; достъп и корекции в режим онлайн на личните си данни.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството за посочените в настоящите условия цели.

(4) Клиентът се задължава при ползване на Магазина: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други Клиенти да използват Магазина, както и да не използва Магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представа за друго лице(или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

(5) При неспазване на задълженията по предходната алинея Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиетския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 13. Дружеството има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията чрез която Клиент на Магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка други информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си, съгласно тези Общи условия и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Дружеството услуги, дейности по провеждане на промоции и др.

Чл. 14. (1) Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод продажбата на стоки чрез Магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

(2) В електронната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Дружеството обозначава кои данни се предоставят задължително и кои доброволно от клиента и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия и Политиката за лични данни, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал.1 не се прилагат за случай, че Клиентът или други лица са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи. Дружеството има право да предостави трите имена на клиента, посочения от него адрес/и за доставка и др. лични данни на куриер единствено с цел осъществяване на доставката на стоките, заявени от Клиента.

Чл. 15. (1) Дружеството събира и използва информацията по Чл. 13 за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Полотиката за лични данни, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагани от други лица стоки и/или услуги, за промоции и други.

(2) С приемането на настоящите Общи условия и Политиката за лични данни, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг,като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адреси или e-mail за контакти.

(3) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 16. Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, включително при условията на Чл. 15, ал. 3

б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на закононоустановените процедури;

в) в други предвидени от закона случаи.

Чл. 17. (1) При прекратяване на договора Дружеството дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

(2) Клиентът може по всяко време за поиска от Дружеството заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

(3) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1. преустановяване на дейността на Дружеството;

2. прекратяване поддържането на Магазина;

3. в други предвидени в закона случаи.

Чл. 18. Извън посочените в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 19. (1) Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

(3) Дружеството е длъжно да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.

Чл. 20. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Стара Загора.

Чл. 22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 23. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия Магазина (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство

(2) Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните праза е Дружеството или трето лице.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото,съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите - графики, текстове, снимков материал и др. на Дружеството, Клиентът дължи на Дружеството неустойка в размер на 1500 лева (хиляда и петстотин лева) за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Чл. 24. (1) При извършване на законодателни промени, които засягат върху условията за предлагането стоките, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в Магазина съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията и му даде седемдневен дневен срок да се запознае с тях.

(2) Ако в рамките на срока по ал. 1 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

(3) Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по Чл. 4, ал. 1 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Дружеството по електронна поща на адрес: sales@gastermosystems.com. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Дружеството, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Чл. 25. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 26. Настоящите Общи условия са в сила от 01.09.2018 г.